برگی از فیلم رستگاری در شاوشنگ(shawshang redemption)

روز قبل از فرار ازشاوشنگ

 

دیدگاهتان را بنویسید: